Analiza kakovosti strokovnih usposabljanj na področju digitalizacije poslovanja v izbranem javnem zavodu [Analysis of Professional Training in Business Digitalisation at a Selected Public Institute]

  • Dobruša Lipovž Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana
  • Melita Moretti Univerza v Ljubljani
Keywords: usposabljanje, znanje, kakovost, digitalizacija poslovanja, javni zavod

Abstract

Kvantitativno analizo kakovosti strokovnih usposabljanj na področju digitalizacije poslovanja v izbranem javnem zavodu smo izvedli s pomočjo merskega instrumenta SERVQUAL, s katerim smo merili udeleženčeva pričakovanja in njihove zaznave kakovosti strokovnih usposabljanj na področju digitalizacije poslovanja, in sicer s pomočjo petih razsežnosti: zunanje podobe, zanesljivosti, odzivnosti, zaupanja in pozornosti. Analiza je pokazala, da se pričakovana kakovost usposabljanja na področju digitalizacije poslovanja v izbranem javnem zavodu statistično značilno razlikuje od dejanske zaznane kakovosti ter da je dejavnik zaznane kakovosti usposabljanj »zanesljivost izvajalca in predavatelja« pozitivno povezan z zadovoljstvom udeležencev teh usposabljanj. Rezultati analize bodo lahko v pomoč upravljalcem človeških virov in managementu v izbranem javnem zavodu in v drugih organizacijah, kakor tudi raziskovalcem, saj lahko ti na osnovi ugotovitev te raziskave ter dodatno zbranih podatkov izpeljejo dodatne analize.

A quantitative analysis was performed about the quality of professional training in business digitalisation at a selected public institute with the SERVQUAL measurement instrument that measured the expectations of the participants and perception of quality of professional training in business digitalisation by measuring the following five dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and attentiveness. The analysis has shown that the expected quality of training in business digitalisation at the selected public institute statistically significantly differs from the actual perceived quality, and that the factor of perceived quality of training ‘the reliability of the provider and the lecturer’ positively corresponded with the satisfaction of the participants in these trainings. The results of the analysis will be of practical assistance for managers of human resources and the management of the selected public institute, other organisations, as well as researchers, who can carry out additional research on the basis of the findings of this research and additional selected data.

Published
2017-06-30
How to Cite
Lipovž, D., & Moretti, M. (2017). Analiza kakovosti strokovnih usposabljanj na področju digitalizacije poslovanja v izbranem javnem zavodu [Analysis of Professional Training in Business Digitalisation at a Selected Public Institute]. Central European Public Administration Review, 15(2), 93–144. https://doi.org/10.17573/ipar.2017.2.04
Section
Articles